Chapewerken

Wat is chape ? Chape is een cementgebonden dekvloer die in verschillende categorieën wordt onderverdeeld. Deze wordt gebruikt als eindlaag voor de vloerafwerking. Zowel tegels, linolium, vast tapijt, kurk of parket kunnen als vloerafwerking worden gebruikt. We raden u wel aan om de droogtijden van de chape te respecteren vooraleer de bekleding wordt geplaatst. Theoretisch is dat 1 week per 1 cm chapedikte. Belangrijk is ook dat het gebouw waarin de werken worden uitgevoerd wind-en waterdicht is. Bij hevige vorst is het onmogelijk om chapewerken uit te voeren. Lees hier meer over de verschillende soorten dekvloeren die in de praktijk worden gebruikt.

    • Hechtende dekvloer: Om een duurzame hechting met de ondergrond te kunnen verwezenlijken, dient men de aard en de voorbereiding van deze laatste alsook de samenstelling en de uitvoering van de dekvloer weldoordacht te kiezen. De hechting van de dekvloer aan de ondergrond maakt uitzetvoegen overbodig en in bepaalde gevallen zelfs nadelig. De schuifspanningen in de omgeving van de voegen kunnen immers aanleiding geven tot het loskomen en opbuigen van de dekvloer. Hoewel omtrekvoegen strikt gezien enkel vereist zijn wanneer er ter hoogte van de muren differentiële bewegingen kunnen optreden, worden ze toch vaak voorzien omdat ze geen nadelig effect hebben op het gedrag van de dekvloer. Hechtende dekvloeren kunnen enkel uitgevoerd worden op stabiele, voldoende cohesieve, draagvloeren die vrij zijn van actieve scheuren. Lichte betonsoorten zijn doorgaans niet geschikt als ondergrond voor hechtende dekvloeren wegens hun te geringe cohesie. De ondergrond mag bovendien geen vocht bevatten dat nadelig kan zijn voor de dekvloer of de vloerbedekking. Voor de uitvoering van de dekvloer moet de betonnen ondergrond volledig stofvrij gemaakt worden en ontdaan van cementmelk (eventueel door stralen). Om een betere hechting te bekomen, kan men een (harsgebonden) aanbrandlaag aanbrengen. Aangezien ook de onderzijde van de dekvloer voldoende verdicht moet worden om een goede hechting te verzekeren, vallen dikke dekvloeren af te raden en geeft men de voorkeur aan dekvloeren die aangebracht en verdicht worden in lagen van maximaal 4 cm. Bij hechtende dekvloeren is een wapeningsnet noodzakelijk ter hoogte van dikteverminderingen (bv waar leidingen aanwezig zijn). Bij dikke dekvloeren kan een veralgemeende wapening aangewezen zijn om de krimpspanningen te verdelen. In dit laatste geval wordt de wapening in de bovenste helft van de dekvloer geplaatst. De eventuele wapening kan bestaan uit netten die bedekt worden met een mortellaag van minstens 15 mm dik

1b

  • Niet-hechtende dekvloer: Wanneer er tussen de dekvloer en de draagvloer een scheidingslaag (kunststofolie) voorzien wordt, hecht de dekvloer nergens aan de ondergrond. Bij niet-hechtende dekvloeren zijn omtrekvoegen, en eventueel ook uitzetvoegen, aanbevolen aangezien de dekvloer hygrothermische bewegingen kan ondergaan. Om elk contact tussen de dekvloer en de vaste bouwdelen te vermijden, voorziet men omtrekvoegen en uitzetvoegen ter hoogte van de deuropeningen en bij grote oppervlakken (groter dan 40 m2 voor verwarmde vloeren en groter dan 50 m2 voor niet-verwarmde vloeren) of grote lengten (langer dan 8m). Men tracht bij de positionering van de uitzetvoegen zo veel mogelijk rechthoekige velden te vormen. Een niet-hechtende dekvloer wordt toegepast wanneer de duurzaamheid van de hechting niet verzekerd kan worden (zie hoger) doordat de ondergrond bijvoorbeeld bestaat uit lichte onderlagen (schuimbeton,…). Dit type dekvloer kan eveneens aangewend worden om de vochtmigratie tegen te gaan bij vochtgevoelige of dampdichte vloerafwerkingen. Voor de uitvoering van de dekvloer moet men nagaan of de ondergrond vlak is, vrij van hindernissen en zo nodig voorzien werd van een uitvullaag waarin de leidingen ondergebracht werden (om de horizontale beweging van de dekvloer niet plaatselijk te verhinderen). Het is sterk aan te raden om de cementgebonden dekvloer te wapenen met een net (*) (50 X 50 X2 mm) dat de spanningen, die te wijten zijn aan thermische invloeden en hydraulische krimp, verdeelt. De uitvoering van de wapening dient steeds beschreven te worden in de contractuele bepalingen. Indien een wapeningsnet voorzien is, wordt de dekvloer uitgevoerd in twee gelijke lagen ‘nat in nat’ waardoor het wapeningsnet zich ongeveer halverwege de dekvloer bevindt.

2b

  • Zwevende dekvloer: Dit dekvloertype wordt toegepast wanneer er onder de dekvoer een thermische- en/of akoestische-isolatielaag voorzien werd. Doordat de dekvloer aangebracht wordt op een min of meer samendrukbare isolatielaag, kan hij bepaalde bewegingen ondergaan en dient hij voorzien te worden van verdeelvoegen. Voor de plaatsing van de zwevende dekvloer moet men erop toezien dat de isolatielaag vlak is en vrij van uitstekende randen die de bewegingen van de dekvloer op de scheidingsfolie boven de isolatie kunnen verhinderen. Men dient de onderste helft van de dekvloer (tussen het onderste derde en de helft van de dikte) te voorzien van een wapeningsnet (*) van 50 X 50 X 2 mm. Hoewel het onderste gedeelte van de dekvloer niet altijd even goed verdicht kan worden, zal de wapening toch een deel van de buigbelastingen opvangen. (*) Andere versterkingstechnieken komen in aanmerking wanneer hun efficiënte gebleken is uit vergelijkende proeven.

  • Sneldrogende chape: Bij sneldrogende dekvloeren wordt een additief toegevoegd aan de chape waardoor de droogtijd ervan verkort. Deze chape wordt hoofdzakelijk toegepast wanneer de tijd van uitvoering der werken beperkt is of op schema moet zitten. Bijvoorbeeld bij vernieuwing van winkels, horeca , enz…. Ook in de privé wordt dit toegepast en dit hoofdzakelijk wanneer er in verschillende ruimtes laminaat of massief parket geplaatst wordt. Bij ons wordt gewerkt met 2 droogtijden.
  • Versnellen 10 = droog na 14 – 16 dagen (5cm chape)
  • Versnellen 15 = droog na 8 – 10 dagen (5cm chape)
  • De technische fiches hiervan kunnen via ons verkregen worden.

 

 

  • Uitvullingslaag: Indien nodig plaatsen wij ook een uitvullingslaag (schuimbeton) tussen de draagvloer en de dekvloer. Dit om de aanwezige leidingen te bedekken en te beschermen. Deze laag kan ook vervangen worden door een thermische isolatie.
  • Hellingschape: Deze chape word hoofdzakelijk toegepast bij platte daken. Het is aangeraden om geen hellingen kleiner dan 1 cm/m te nemen en dit om stagnatie van het regenwater te vermijden. De richting en de waarde van de helling wordt aangeduid door de architect of door de opdrachtgever. Op de hellingschape wordt de verdere afwerking uitgevoerd door de aannemer dakbedekking.